Tour to Agra 07—08/03/07

The "Coach" Tour to Agra (8 Mar 2007)
Start slideshow
DSC_5781 On the road to Agra (Taj Majal) - Jan & Kate from Tasmania
1 On the road to Agra (Taj Majal) - Jan & Kate from Tasmania
DSC_5782 On the road to Agra (Taj Majal) - Jan & Kate from Tasmania
2 On the road to Agra (Taj Majal) - Jan & Kate from Tasmania
DSC_5784 On the road to Agra (Taj Majal) - Flowers at the Crystal Inn
3 On the road to Agra (Taj Majal) - Flowers at the Crystal Inn
DSC_5785 On the road to Agra (Taj Majal) - Flowers at the Crystal Inn
4 On the road to Agra (Taj Majal) - Flowers at the Crystal Inn
DSC_5786 On the road to Agra (Taj Majal) - Flowers at the Crystal Inn
5 On the road to Agra (Taj Majal) - Flowers at the Crystal Inn
DSC_5787 On the road to Agra (Taj Majal) - Flowers at the Crystal Inn
6 On the road to Agra (Taj Majal) - Flowers at the Crystal Inn
DSC_5917 On the road to Agra (Taj Majal) - Local transport
7 On the road to Agra (Taj Majal) - Local transport
DSC_5766 On the road to Agra (Taj Majal) - Local transport
8 On the road to Agra (Taj Majal) - Local transport

Labels

New images