A Bedoiun Night

A Bedoiun Night (Giza, Egypt) -- 29 June 2013
DSC 7099 A bedouin night in Giza, Egypt -- 29 June 2013 DSC 7100 A bedouin night in Giza, Egypt -- 29 June 2013 DSC 7102 A bedouin night in Giza, Egypt -- 29 June 2013 DSC 7103 A bedouin night in Giza, Egypt -- 29 June 2013
DSC 7104 A bedouin night in Giza, Egypt -- 29 June 2013 DSC 7106 A bedouin night in Giza, Egypt -- 29 June 2013 DSC 7109 A bedouin night in Giza, Egypt -- 29 June 2013 DSC 7110 A bedouin night in Giza, Egypt -- 29 June 2013
DSC 7145 A bedouin night in Giza, Egypt -- 29 June 2013 DSC 7146 The light show at the pyramids -- A bedouin night in Giza, Egypt -- 29 June 2013 DSC 7148 The light show at the pyramids -- A bedouin night in Giza, Egypt -- 29 June 2013 DSC 7151 The light show at the pyramids -- A bedouin night in Giza, Egypt -- 29 June 2013
DSC 7157 A bedouin night in Giza, Egypt -- 29 June 2013 DSC 7165 A bedouin night in Giza, Egypt -- 29 June 2013 DSC 7166 A bedouin night in Giza, Egypt -- 29 June 2013